مدیرعامل فارس: خیلی ها رسانه را ابزاری برای تبلیغات سیاسی می بینند - برگزیده ها