مخبر به صورت سرزده از بیمارستان لقمان بازدید کرد - برگزیده ها