مخالفت شورای برون مرزی با اعزام تیم سرکل کبدی به مسابقات جهانی استرالیا - برگزیده ها