محمدپور، مقصودی و امیری پنجشنبه روی رینگ می‌روند - برگزیده ها