محدودیت‌های جدید کرونایی برای اتباع انگلیس،فرانسه،نروژ و دانمارک در پی نگرانی از گسترس امیکرون - برگزیده ها