محاصره کامل اریحا/ صهیونیست‌ها در جست‌وجوی مجری عملیات/ قطر دست به کار شد - برگزیده ها