مجوز صادرات ۳۰۰ هزار راس دام غیرمولد عشایر صادر شد - برگزیده ها