مجوز بازگشت تماشاگران به لیگ برتر فوتبال صادر شد - برگزیده ها