مجموع واکسن های تزریق شده در کشور از ۱۰۷ میلیون دوز گذشت - برگزیده ها