مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور از مرز ۱۱۹ میلیون دوز گذشت  - برگزیده ها