مجموع واکسن‌های تزریق شده از ۹۳.۵ میلیون دوز گذشت - برگزیده ها