مجمع ایثارگران برای مدیریت چالش های استان‌های مرزی تجارب زیادی دارد - برگزیده ها