«مبارک» را به تئاتر امروز وارد کنیم/ بدنیست به خودمان بخندیم! - برگزیده ها