مازاد تجاری چین در ماه آگوست از ۲۹۱ میلیارد یوآن فراتر رفت - برگزیده ها