لزوم تهیه « نقشه جغرافیایی بحران منطقه» - برگزیده ها