لزوم ایجاد ردیف استخدامی برای قهرمانان خوزستانی در دستگاه‌ها - برگزیده ها