لبنان خواستار برداشتن سیم خاردارهای نصب شده در مرز توسط رژیم صهیونیستی شد - برگزیده ها