لالوویچ برای ۴ سال دیگر عضو هیات اجرایی IOC ماند - برگزیده ها