قیمت لبنیات ۱۵ سال ثابت می ماند اگر خوراک با نرخ مناسب تامین شود! - برگزیده ها