قهرمان پیشین دوومیدانی: رکوردهای ورودی قهرمانی آسیا نه سخت است و نه راحت - برگزیده ها