قهرمانی لرستان در مسابقات وزنه برداری نوجوانان دختر ایران - برگزیده ها