قهرمانی شطرنج بازان ناشنوا در جهانی لهستان - برگزیده ها