قهرمان‌پور: خارج کردن نام سپاه از فهرست FTO جنبه حیثیتی دارد - برگزیده ها