قطر و امارات هم انفجارهای کابل را محکوم کردند - برگزیده ها