قصاص آرمان/انتقاد ظریف از دولت آمریکا/ارزیابی گروسی از سفرش - برگزیده ها