قزاقستان نگران خطرات احتمالی ناشی از تحولات افغانستان - برگزیده ها