قرار بود پرداخت یارانه، کمک به محرومان باشد اما فشار بیشتری آورد - برگزیده ها