قدردانی از نوازنده ای که روایت گر پایداری بود - برگزیده ها