قبل از «مستوران» جای قصه‌های کهن در تلویزیون خالی بود - برگزیده ها