فیلمی آمریکایی که با فرمول «درباره الی» غافل‌گیر می‌کند - برگزیده ها