فیلمبرداری «چرا گریه نمی کنی؟» به پایان رسید - برگزیده ها