فولاد به عنوان اولین تیم لیگ برتری در اردوی ترکیه - برگزیده ها