فعالیت ۳۵۰ هزار بسیجی در مدیریت و غربالگری کرونا - برگزیده ها