فشار بر آمریکا برای پرداخت غرامت به جزایر مارشال بابت آزمایش‌های اتمی - برگزیده ها