فرکی: بازیکنان به خاطر مردم تا جام‌جهانی دست از اختلاف بردارند - برگزیده ها