فراهم شدن امکان ارسال پیامک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ - برگزیده ها