فراهانی بهترین بازیکن دیدار ایران - ازبکستان در قهرمانی جهان - برگزیده ها