فدراسیون بادبانی قطعاً رویکرد ملی بر توسعه دریا-محور دارد - برگزیده ها