فتحعلی اویسی از خاطر مردم فراموش نخواهد شد - برگزیده ها