فاروج و جاجرم؛ دارای بیشترین آمار نزاع و درگیری در خراسان شمالی - برگزیده ها