غریب آبادی: ماموریت "گزارشگر ویژه" صرفا بررسی آثار تحریم‌ها است - برگزیده ها