عموزاد و معصومی نامزد ستاره کشتی جهان در سال ۲۰۲۲ - برگزیده ها