عملکرد خوب بانوان کاراته‌کای ناشنوا در مسابقات قهرمانی جهان - برگزیده ها