عزاداری ها در فضای باز برگزار شود/ روند صعودی بستری ها - برگزیده ها