عربستان با قطر پروتکل همکاری امضا کرد - برگزیده ها