عدم وجود مستندات قانونی علت تاخیر در ترخیص واکسن‌های اهدایی - برگزیده ها