عدالت در سلامت نیاز به هم افزایی دارد/توجه به تکریم ارباب رجوع - برگزیده ها