عبدالرضا سهرابی مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد شد - برگزیده ها