ظرفیت تولیدات حوزه جهاد کشاورزی استان سمنان ۱.۷ میلیون تن است - برگزیده ها