طلای کومیته تیمی بانوان برای ناشنوایان ایران - برگزیده ها